Ośrodek Pomocy Społecznej

Tryb graficzny

Tryb tekstowy

Dzisiaj jest wtorek, 16 lipca 2024

CZYSTE POWIETRZE

PROJEKTY

PROGRAMY RZĄDOWE

Ważne informacje

PROGRAM „Posiłek w szkole i w domu”

Gmina Opole Lubelskie realizuje zadanie własne w zakresie dożywiania dzieci i zapewnienie posiłku osobom tego pozbawionym w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 »»»

Usługi opiekuńcze

Centrum Usług Społecznych w Opolu Lubelskim realizuje usługi opiekuńcze na podstawie ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (Dz.U. z 2020 r. poz. 1876 ze zm.). »»»

DYŻUR PSYCHOLOGA

Centrum Usług Społecznych w Opolu Lubelskim wznawia dyżur telefoniczny dla osób potrzebujących wsparcia psychologicznego z terenu miasta i gminy Opole Lubelskie.
Dyżur będzie pełnił psycholog od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:00 pod nr telefonu 661 753 000

TELEFON ZAUFANIA

Ogólnopolski telefon zaufania dla dzieci i młodzieży

Obraz telefonu

» 116-111 «

Kontakt

Centrum Usług Społecznych

24-300 Opole Lubelskie
ul. Kościuszki 4
tel/fax 081-827-26-94,
081-827-20-81, 081-827-32-16

Godziny otwarcia CUS:

poniedziałek-piątek: 7:30-15:30

Przyjmowanie interesantów przez Dyrektora:

Poniedziałek: 10:00-15:00

Wypłata świadczeń:

Wypłata świadczeń zgodnie z harmonogramem wypłat.

Zobacz harmonogram »»»

Centrum Usług Społecznych
w Opolu Lubelskim

www.cusopolelubelskie.pl

Pomoc Społeczna

Centrum realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej własne i zlecone gminie. Podstawowym aktem prawnym regulującym zakres zadań jest ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 poz.1876 ze zm.) Dział I Przepisy ogólne. Centrum Usług Społecznych może udzielić pomocy finansowej w formie :

Centrum wypłaca także świadczenia rodzinne wraz z dodatkami w oparciu o ustawę o świadczeniach rodzinnych i świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Pomocy społecznej na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu :

 • Ubóstwa
 • Sieroctwa
 • Bezdomności
 • Bezrobocia
 • Niepełnosprawności
 • Długotrwałej lub ciężkiej choroby
 • Przemocy w rodzinie
 • Potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności
 • Bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych
 • Braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze
 • Trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy
 • Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniach z zakładu karnego
 • Alkoholizmu lub narkomanii
 • Zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej
 • Klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej mają osoby, które spełniają określone kryterium dochodowe przy wystąpieniu, co najmniej jednej z wymienionych wyżej okoliczności. Do ustalenia, czy rodzina lub osoba ubiegająca się o pomoc spełnia kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania określonego zasiłku, przyjmuje się następujące kwoty:

 • Osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 701 zł, zwanej dalej "kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej",
 • Osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 528 zł, zwanej dalej "kryterium dochodowym na osobę w rodzinie",
 • Rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, zwanej dalej "kryterium dochodowym rodziny"
 • Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308 zł.
 • Dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej i z ha przeliczeniowych oraz z innych źródeł sumuje się.

Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy między innymi:

 1. Opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznym ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;
 2. Sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej;
 3. Udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;
 4. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;
 5. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;
 6. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego;
 7. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom nie mającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;
 8. Opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem;
 9. Tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną;
 10. Dożywianie dzieci;
 11. Sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;
 12. Kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu;
 13. Sporządzenie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego;
 14. Utworzenie i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników;

Do zadań własnych gminy należy:

 1. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych;
 2. Przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze;
 3. Prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparciach o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki;
 4. Podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych.
Rejony opiekuńcze - plik PDF do pobrania

Usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze »»»

Pomoc na ekonomiczne usamodzielnienie

Składki emerytalno - rentowe

⇑⇑⇑Powrót na początek działu

valid-xhtml test OK! CSS OK!

© 2008 - 2024 CUS Opole Lubelskie. Administrator

Strona powstała ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Created by IMPERSIDE